om oss

Vad är det...
...som får människor ur olika förhållanden att från ena stunden ha varit ickekristna, ja kanske rent av Gudsförnekare till att i nästa stund anamma det kristna budskapet och ta emot Jesus Kristus som Herre i sina liv? Ja det finns nog ingen förklaring till det. ”Det bara händer…!” I Bibelns Nya Testamentet beskrivs detta fenomen: I Johannes evangelium kapitel 3 samtalar Jesus med Nikodemus, en av judarnas ledare om vad som händer: ”Det som  fött av kött är kött”, alltså den naturliga födelsen, ”och det som är fött av Anden det är ande”. Vidare säger Jesus: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden”. Vad Jesus säger är att det finns egentligen ingen fysisk förklaring bara att det sker… Lite längre fram i kapitlet talar han också om vikten av att aktivt gensvara på denna beröring: Att säga "ja" till honom som Frälsare
 

Vår tro grundar sig på Bibelns texter i Gamla och Nya Testamentet och även på vår egen  personliga erfarenhet av Gud. Den första kristna kyrkan var mycket attackerad genom fysisk förföljelse -liksom kyrkan är idag på många håll i världen- men kyrkan var också attackerad filosofiskt och det hände att folk gick fel och tyvärr kom bort ifrån den kristna tron som den beskrivs i Bibeln. På 200- och 300-talet gjordes en sammanställning av den kristna trons innehåll som har blivit kallad den Apostoliska Trosbekännelsen. Så här återges den i svenska kyrkohandboken från 1986:
 

Vi tror på Gud Fadern allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

 hans enfödde Son, vår Herre

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nedstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på Gud Faderns högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

 

Vi tror ock på den Helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
 

Det finns flera Trosbekännelser med ungefär samma innehåll. Bl. a. den Niceanska Trosbekännelsen som antogs vid det första kyrkomötet i Konstantinopel år 325. 
 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungrun Maria och blivit människa; som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på den tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därigenom igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände.

Och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.

Amen

_______________________________________________

Styrelsen

Ordförande Roger Filipsson
Vice ordförande Hans E. Rolf

Kassör           Simon Hahl

Sekreterare    Anne-Sofie Hermansson

Ledamot        Kerstin Kvernes

Suppleant       Åke Björkqvist

Suppleant       Yvonne Jureheim
Webbansvarig   Hans E. Rolf

_______________________________________________

Stadgar

Stadgar för föreningen ON ROAD FOR JESUS

 

 

§ 1                ON ROAD FOR JESUS är en ideell förening med ekumenisk kristen inriktning. Föreningen är partipolitiskt obunden.

 

 

§ 2                Föreningen har som mål att sprida det kristna budskapet enligt Bibeln
samt att främja mötet med Jesus Kristus  som sin personlige Frälsare.

 

 

§ 3                Medlem av föreningen är aktivt engagerad i bön för föreningens syfte och besökares frälsning.

                      Medlem kan också vara aktiv med olika typer av praktiskt arbete och som besättning på bussen.

Person som önskar bli medlem i föreningen löser medlemskort.

Medlem som önskar utträde ur föreningen under pågående verksamhetsår gör anmälan till styrelsen.

 

                     

§ 4                Vid all verksamhet och föreningsmöten tillämpas absolut drogfrihet av föreningens medlemmar. Föreskriven medicinering av läkare pga hälsoskäl betraktas ej som drog.

 

§ 5                Medlems årsavgift bestäms av årsmötet.

 

 

§ 6                Verksamhets- och räkenskapsåret räknas från den 1/1 – 31/12

 

 

§ 7                Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor, vilken utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst och förlusträkning senast den 31 januari.