om oss

Vad är det...
...som får människor ur olika förhållanden att från ena stunden ha varit ickekristna, ja kanske rent av Gudsförnekare till att i nästa stund anamma det kristna budskapet och ta emot Jesus Kristus som Herre i sina liv? Ja det finns nog ingen förklaring till det. ”Det bara händer…!” I Bibelns Nya Testamentet beskrivs detta fenomen: I Johannes evangelium kapitel 3 samtalar Jesus med Nikodemus, en av judarnas ledare om vad som händer: ”Det som  fött av kött är kött”, alltså den naturliga födelsen, ”och det som är fött av Anden det är ande”. Vidare säger Jesus: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far; så är det med var och en som är född av Anden”. Vad Jesus säger är att det finns egentligen ingen fysisk förklaring bara att det sker… Lite längre fram i kapitlet talar han också om vikten av att aktivt gensvara på denna beröring: Att säga "ja" till honom som Frälsare
 

Vår tro grundar sig på Bibelns texter i Gamla och Nya Testamentet och även på vår egen  personliga erfarenhet av Gud. Den första kristna kyrkan var mycket attackerad genom fysisk förföljelse -liksom kyrkan är idag på många håll i världen- men kyrkan var också attackerad filosofiskt och det hände att folk gick fel och tyvärr kom bort ifrån den kristna tron som den beskrivs i Bibeln. På 200- och 300-talet gjordes en sammanställning av den kristna trons innehåll som har blivit kallad den Apostoliska Trosbekännelsen. Så här återges den i svenska kyrkohandboken från 1986:
 

Vi tror på Gud Fadern allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

 hans enfödde Son, vår Herre

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nedstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på Gud Faderns högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

 

Vi tror ock på den Helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
 

Det finns flera Trosbekännelser med ungefär samma innehåll. Bl. a. den Niceanska Trosbekännelsen som antogs vid det första kyrkomötet i Konstantinopel år 325. 
 

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungrun Maria och blivit människa; som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på den tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därigenom igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände.

Och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.

Amen

_______________________________________________

Styrelsen

Ordförande Tony Johannesson
Vice ordf. Peter Strand

Kassör  Simon Hahl

Sekreterare  Ann-Sofie Hermansson 

Ledamot  Ann-Britt Strand 

Suppleant  Hans E. Rolf
Webbansvarig   Hans E. Rolf

_______________________________________________

Stadgar

Stadgar för föreningen ON ROAD FOR JESUS

 

 

§ 1                ON ROAD FOR JESUS är en ideell förening med ekumenisk kristen                                            inriktning. Föreningen är partipolitiskt obunden. 

 

§ 2                Föreningen har som mål att sprida det kristna budskapet enligt Bibeln
                       samt att främja mötet med Jesus Kristus  som sin personlige Frälsare. 

 

§ 3                Medlem av föreningen är aktivt engagerad i bön för föreningens syfte och                             besökares frälsning.

                      Medlem kan också vara aktiv med olika typer av praktiskt arbete och som                             besättning på bussen.

                      Person som önskar bli medlem i föreningen löser medlemskort.

                      Medlem som önskar utträde ur föreningen under pågående verksamhetsår                          gör anmälan till styrelsen. 

                     

§ 4               Vid all verksamhet och föreningsmöten tillämpas absolut drogfrihet av                                  föreningens medlemmar. Föreskriven medicinering av läkare pga hälsoskäl                        betraktas ej som drog.

 

§ 5                Medlems årsavgift bestäms av årsmötet. 

 

§ 6                Verksamhets- och räkenskapsåret räknas från den 1/1 – 31/12 

 

§ 7                Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor,                              vilken utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara                                  avslutade med vinst och förlusträkning senast den 31 januari.

§8                 Ordinarie årsmöte hålles före utgången av februari månad. På detta möte                            skall följande behandlas!

                     1.      Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
                     2.     Val av sekreterare för mötet.
                     3.     Val av vice ordförande för mötet.
                     4.     Fråga om mötets stadgeenliga  utlysande, samt förfrågan om övriga                                          frågor.
                     5.     Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll, att                                       uppföra röstlängd och vara rösträknare.
                     6.     Årsberättelsen samt kassaberättelsen.
                     7.      Revisionsberättelsen.
                     8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning och räkenskaper.
                     9.     Val  av styrelsen.
                     10.   Val av valberedningen.
                     11.    Val av revisor  samt av revisorssuppleant.
                     12.   Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
                     13.    Övriga frågor.   

 

§9                Kallelse till årsmötet och annat allmänt möte skall skriftligen utsändas till                           varje medlem minst tre veckor  före mötet.

§10              Fråga som önskas behandlas på årsmötet, skall för att kunna upptagas på 
                      föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

§11               Styrelsen kan när den finner erfordrat, kalla till extra årsmöte och  skall                               kalla till sådant möte när 2/3 av föreningens  medlemmar därom gjort                                     framställning, skriftligt motiverad. I kallelsen till sådant möte skall                                         fullständig föredragningslista medfölja.

§12              Förslag  till  ändring av dessa stadgar måste godkännas av två på varandra                           följande årsmöten.

§13             Varje medlem som erlagt medlemsavgift äger en röst.

§14              Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse, som består av minst                           fem  ordinarie ledarmöten och två suppleanter.
                     Styrelsen består av minst ordförande, vice ordförande, kassör ,                                                   sekreterare, vice sekreterare samt två suppleanter ,vilka samtliga väljs på en                       mandatperiod om två år.  Vid första årets val (konstituerande stämma)                                   väljes  ordförande, vice sekreterare och en suppleant för två år. Vid första                             årets val (konstituerande stämma) väljes vice ordförande, kassör och                                       sekreterare för ett plus två år. Vid första årets val (konstituerande stämma)                         väljes en  suppleant för ett år. Styrelsen sammanträder efter kallelse av                                   ordförande, eller  av honom/henne utsedd person eller att minst två                                         styrelsemedlemmar  så fordrar.  Styrelsen är beslutsför om minst 2/3 av                                 ledarmöterna är närvarande. Inom styrelsen äger varje ledamot en röst.                                Vid omröstning  gäller majoritet. Vid lika röstetal har ordförande                                               utslagsröst, utom i  personval då lott avgör.

§15              Det åligger styrelsen att:
                     1.     Verksamheten bedrivs efter stadgarna.
                     2.     Organisera och leda verksamheten, sammanträden m.m.
                     3.     Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte .
                     4.     Omhänderta föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra                                          fullständiga räkenskaper och medlemsregister.
                     5.     Avge verksamhetsberättelse.
                     6.     Föra protokoll.

§16             Genom sitt inträde i föreningen har medlem ställt sig dessa stadgar till                                  efterträde.

§17             Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av två på varandra                                  följande årsmöten, varav  minst ett är ordinarie årsmöte och på av styrelsen                        väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna.                                      För att beslut skall vara giltigt fordras att minst 2/3 av föreningens                                             närvarande medlemmar, två årsmöten i rad godkänner förslaget.

§18              I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till                           något lämpligt ändamål. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om                         föreningens upplösning enligt §17.